روشنفکری دینی در گذر زمان

گفت و گو
آرمان- فرهاد فرزاد: موضوع روشنفکری در ایران، که از اوایل دوره قاجار آغاز و تاکنون ادامه داشته است، فراز و فرودهایی را طی این دوره به خود دیده است. نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی در مورد وظایف روشنفکران و نیز زمینه روشنگری آنان با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی…