و آنان که روایت گرِ خویش اند

یادداشت
سحر سلمانیان: چه بسیار بوده اند راویانِ تاریخ که زندگی ها را سینه به سینه از زوالِ گذر زمان نجات داده اند. اما چه اندک، کسانی که “خود” موضوعِ کتاب خویش شدند و صادقانه به داوری خویش رفته و روایتِ حالِ خویش را کرده اند. کسانی چون تولستوی، ژان ژاک…