فردمحوری یا فردگرایی؟

یادداشت
دکتر فرهنگ ارشاد*: یکی دو هفته پیش یادداشتی از استاد غلامعباس توسلی درباره فردمحوری در روزنامه اعتماد به چاپ رسیده بود که نویسنده بنا به موضوع و به اقتضای زمان فقط به جنبه سیاسی فردمحوری پرداخته بودند. اهمیت طرح چنین موضوعی و نیز نکات دقیقی که به اختصار یادآوری شده…