ارزیابی نقادانه امکان­پذیری تکنولوژی دینی / نمونه تکنولوژی فرقه آمیش

علی پایا
علی پایا: هدف مقاله کنونی ارزیابی ظرفیت، کارآمدی، تنوع، و انحصاری بودن تکنولوژی­ هایی است که در یک فرهنگ دینی و بر اساس آموزه­ های خاص آن فرهنگ رشد می­ کند. برای این منظور تکنولوژی­ هایی که فرقه مسیحی آمیش ابداع کرده­ اند، مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست…