به کجا چنین شتابان؟

یادداشت
سعید آزادی: در سال های اخیر نوعی بنیادگرایی غیردینی در جامعه ما شکل گرفته و رو به رشد است. این بنیادگرایی را اغلب در مصاحبه ها و گفت و گوهایی که با برخی متفکران و روشنفکران در مجلات و سایت های فرهنگی انجام می شود و نیز پیشگفتارها و اشاره…