فرصت سکوت/ تذکری برای روزهای خانه نشینی

حامد فرنقی زاد
Silence
حامد فرنقی زاد: کمتر موضوعی در این دنیا وجود دارد که اغلب عالمان اجتماع و عالمان روان و فلاسفه و عرفا نظری مشابه درباره-اش داشته باشند. در اغلب موضوعات عالم، در ظاهر، هر کدام از این علما و عرفا نظری در تعارض یا متنافر با دیگری ارائه می دهند. یکی…