فضیلت دانشگاه، حفظ حرمت علم و آزادی است

مقاله
 رضا داوری اردکانی*: آنچه دانشمندان درباره پیوستگی علم و جامعه یا تجدید آن گفته‌اند باید به درستی طرح شود و صاحبنظران به شرایط امکان و راه‌های تحقق آن بیندیشند. تاریخ به هر صورتی که اشخاص بخواهند درنمی‌آید. کاری که می‌توان کرد تحقق بخشیدن به امکان‌های تاریخ است. این امکان‌ها را…