فلسفه برای کودکان بر تفکر انتقادی و خلاق تأکید دارد

یادداشت
مدیر گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: استدلال و مفهوم سازی و مهارت های جمعی و فردی در پارادایم فلسفه برای کودکان اهمیت دارد، در فلسفه برای کودکان بر تفکر انتقادی، خلاق و همدلانه تأکید می شود. (بیشتر…)