فلسفه زبان دین در نزد اندیشمندان مسلمان

مقاله
 احمد علوی: تاویلهای مسلمانان در مورد مورد زبان دین، همانند بسیاری از مفاهیم دینی دیگر، ناهمگن و شامل طیفی از برداشت‌های گوناگون است. گرایش‌های همچون حشویه و ابن تیمیه با تاکید بر ظاهر گرائی، زبان متن دینی را زبان حقیقت می‌دانند. بیشتر حکیمان مسلمان اما بر این باور بودند که…