جواد طباطبایی: فهم ما از فلسفه سیاسی بسیار ابتدایی است

جواد طباطبایی
سید جواد طباطبایی: من هم همچون دکتر موحد معتقدم که رییس همه فیلسوفان دنیا سقراط است. فلسفیدن نه درباره مسائل بلکه به تعبیر دکتر هومن درباره مشکلات با یونان آغاز شد. در ظاهر فلسفه سیاست ربطی به منطق و تاریخ منطق ندارد، اما به لحاظ تاریخی این دو به هم…

عدالت گمشده

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان: قصد این است تا درباره انواع عدالت سخن بگویم و از این رهگذر تفکیکی میان معانی مختلف عدالت قائل شوم. تلاش خواهم کرد تا انواع عدالت در فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی را به شکل مختصر توضیح دهم و در این باب از ۱۰ قسم عدالت سخن می‌گویم.…
فهرست