بحران اخلاق و معنویت

مصطفی ملکیان
اشاره: موضوع گفت و گوی حاضر فلسفه اخلاق است. بحران اخلاقی که امروز سطوح مختلف جامعه را در ابعاد گوناگون فراگرفته است، ما را بر‌آن داشت تا  در گفت‌وگو با استاد مصطفی ملکیان به تحلیل و تبیین این پدیده بپردازیم. قبل از آن که سؤالم را مطرح کنم، می‌خواستم بپرسم…