هرمنوتیک جدید و فهم سنت نبوی

محمد مجتهد شبستری
“هرمنوتیک جدید و فهم سنت نبوی”، عنوان سخنرانی مجتهد شبستری در همایش ” حکمت و بازاندیشی سنت نبوی” بود، همایشی که در روزهای آغازین اسفندماه توسط موسسه ی پژوهشی حکمت و فلسفه در دانشگاه تهران برگزار شد. گفتار مجتهد شبستری درباره ی چگونگی فهم این سنت با توجه به هرمنوتیک…