آسیب شناسیِ اخلاقیِ یک باور

یادداشت
(به بهانه ی مواجه های مختلف با ویروس کرونا)/ محمدرضا کدیور: ۱- حمید از دوستان من است. او همیشه با صاحب خانه اش مشکل دارد. چندی پیش ، آقای صاحب خانه تصادف کرد و به اتومبیلش صدمه وارد شد . گر چه حمید از آن حادثه ابراز تاسف می کرد…