«پیام بر»

مقاله
|سحر سلمانیان| روزگار غریبیست، روزگاری که اندک کسانی یکه و تنها میان هیاهوی زنده بودن، تنها تر از پیش در جست و جوی پاسخ سوال های همیشگی خود میدوند  و اما این بار بی پیام بر… بیش از پیش به گذشته و آینده خویش می اندیشند، تا شاید دستاویزی برای…