وارسی‌ی داغ مارکسیسم بر الاهیات رهایی‌بخش

حسن محدثی
 حسن محدّثی گیلوایی: پدیده‌ی فرهنگی جالبی که در عصر مدرن رخ داده است و به‌نحو جدّی قابل مطالعه است، داد و ستد و امتزاج نظام‌های فرهنگی‌ی تام (مرتبط با سه ساحت شناختی، إبرازی، و هنجارین انسان) یا غیرتام (نظیر علم و فلسفه) در اثر هم‌حضوری و فعّال بودن هم‌زمان آن‌ها…