مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن

نیما حق پور
نیما حق پور: هدف از تألیف سلسله مقالات «فهم قرآن به روش پازل» این است که به صورت روش‌مند به فهم صحیح برخی آیات الهی که دچار بدفهمی شده‌اند یا شبهاتی در آنها مطرح است، دست یابیم و کوشش کنیم قرآن را به صورت یک کل منسجم فهم نماییم. (بیشتر…)