اسلام به عنوان یک دین دچار بحران است

محمد مجتهد شبستری
 محمد مجتهد شبستری: من اگر تعبیر می‏ کنم که در حال حاضر اسلام به عنوان یک دین دچار بحران است شما استبعاد نکنید، این اظهارات را امری منافی با ایمان تلقی نکنید. دینی که نتواند خودش را درست در دنیا عرضه کند دچار بحران است. آن علمای دین که نمی‏…