علیت در زندگی روزمره

سخنرانی
question_answer۲ دیدگاه
مرتضی مردیها: ما چون از واقعیتی به نام نقش شانس و تصادف در علیت و در اتفاقات این عالم خصوصا از اتفاقات روزمره گریزانیم، تمایل داریم مشخصا آن را در قالب اتفاقات علی توضیح دهیم، در حالی که باید بپذیریم که ساخت دنیا چنان است که ضمن تلاش بی‌نهایت برای بهبود…

جان عشق آمیز رو ، در حیاتستان بی چونی

نیما افراسیابی
نیما افراسیابی: این مقاله ، نقدی است بر مقاله “شاعران پارسی و سیاست” ، نوشته آقای مرتضی مردیها ( اندیشه پویا ، سال اول ، شماره سوم). به نظر می رسد ،ایشان  خوانشی سیاسی (آن هم سیاسی مدرن) از چهار متفکر دوران پیشامدرن ، که روی خوشی هم به کنش…