رفوی الهیات، نالازم و نامطلوب

یادداشت
question_answer۱ دیدگاه
|صلاح الدین همایون| این کنکاش موجز دلنوشته ای است در خصوص ” مسئله شر ” . دلیل نگارش آن نیز عمدتاً پررنگ شدن این مقوله در اذهان عمومی از سویی و از سوی دیگر سعی های بی حاصلی است که به دنبال رفوی الهیات است در صورتی که هم افزایی…

الاهیات وارونه در واکنش با واقعیت شر

علی هراتی
question_answer۳ دیدگاه
|علی هراتی| الاهیات وارونه در واکنش با واقعیت شر( پاسخ به نوشته: الاهیات سینوی، طنز الاهیاتی و معضلِ شر) در الهیات و خداشناسی سنتی، در برابر موضوع شر، سعی بر این بوده است که در عین حفظ تعالی و حرمت حقیقت الوهی، واقعیت شر در جهان هم قابل‌توجیه باشد. اما…