دردهای وجودی قلچماق

حسین پورفرج
| حسین پورفرج | می‌گویند آدم وقتی نزدیک چهل سادگی می‌شود، به پختگی عقلی می‌رسد. نمی‌دانم چرا اما من چنین درکی از خود ندارم. هرچند، چند پله‌ا‌ی از ایستگاه چهل‌ام پایین‌تر ایستاده‌ام اما هر چه فاصله‌ام از این قله‌ی به ظاهر افتخار کمتر می‌شود، بیشتر به ناپختگی‌ام پی می‌برم. شاید…