نقدی بر مقاله ی «مهم ترین مشکل کشور چیست؟»

 ابراهیم منهاج دشتی: نویسنده محترم مقاله جناب آقای محمود سریع القلم در این مقاله که در سایت نیلوفر منتشر شده به بیان مشکل اساسی کشور پرداخته و حقا نکات بسیار جالبی را مورد توجه قرار داده است. ولی آگاهانه یا نا آگاهانه متعرض نقش مثبت یا منفی تفکرات مذهبی در…