احیای فکر دینی (۱)

ابوالقاسم فنایی
موضوع بحث ما اصلاح اندیشه‌ی دینی است. اصلاح یا احیای دینی اندیشه‌ی بدیعی نیست و قدمت بسیار دارد. پیامبران در صف اول مصلحان و محییان دینی قرار دارند. احیاگری دینی همچون طبابت است. حضرت علی (ع) در مورد پیامبر (ص) می‌فرماید: «طبیب دوار بطبه». طبیبان برای اینکه در کار خود…