آیا معنویت بدون خدا ممکن است؟

عباسعلی منصوری, یادداشت
question_answer۲ دیدگاه
خود من هم اوایل که با این پرسش و پرسش های هم سنخ آن که چیستی ایمان و معنویت را پیگیری می کردند، مواجه می شدم بسیار جا می خوردم و در درون خود یا به صاحبان این افکار نیشخند می زدم، یا اینکه این پرسش ها را نه پرسش…