آیا معنویت بدون خدا ممکن است؟

عباسعلی منصوری, یادداشت
question_answer۲ دیدگاه
خود من هم اوایل که با این پرسش و پرسش های هم سنخ آن که چیستی ایمان و معنویت را پیگیری می کردند، مواجه می شدم بسیار جا می خوردم و در درون خود یا به صاحبان این افکار نیشخند می زدم، یا اینکه این پرسش ها را نه پرسش…

معنویت از نگاه قرآن

ابوالقاسم فنایی
 ابوالقاسم فنایی: واژه‌ی «معنویت» و مشتقات آن در قرآن به کار نرفته است. در عین حال به دلیل حضور پررنگ آموزه‌های معنوی در قرآن می‌توان ادعا کرد که قرآن یک کتاب معنوی است، یا یک کتاب معنوی نیز هست. بنابراین، به جای پرسش از تعریف «واژه‌ی» معنویت از چشم‌انداز قرآن،…

معنویت قدسی (۱۰): رابطه‌ی عقل و وحی (۴)

معنویت قدسی
 ابوالقاسم فنایی: بحث ما در باب رابطه‌ی معنویت و عقلانیت بود. اگر دوستان به خاطر داشته باشند، ما گفتیم که معنویت قدسی با سه مشکل نظری روبروست که باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی کنیم. در سرگذشت تاریخی ین بحث این سه مشکل در قالب سه تعبیر زیر صورت‌بندی شده‌اند: (۱) «تعارض…

معنویت قدسی (۹): رابطه‌ی عقل و وحی (۳)

معنویت قدسی
 ابوالقاسم فنایی:در درس‌گفتار هفتم و هشتم درباره‌ی انواع روابط محتمل میان عقل و وحی، تعارض عقل و وحی و راه‌حل این تعارض از نظر اخباریان و اصولیان سخن گفتیم، و راه‌حل آنان را بررسی و نقد کردیم. چنان‌که دیدیم این دو دیدگاه، علی رغم تفاوت‌های ظاهری‌ای که به لحاظ تئوریک…

معنویت قدسی (۸): رابطه‌ی عقل و وحی (۲)

معنویت قدسی
 ابوالقاسم فنایی: بحث ما در باب رابطه‌ی عقل و وحی بود. چنان‌که دیدیم، بین عقل و وحی دو نوع رابطه می‌‌‌توان تصور کرد: یکی  «تلائم»/ «توافق» و دیگری «تعارض»/ «ناسازگاری». توافق هم دو نوع دارد: یکی «حداقلی» و دیگری «حداکثری». توافق حداقلی در سه حالت رخ می‌دهد، اما توافق حداکثری…

معنویت قدسی (۷): رابطه‌ی عقل و وحی (۱)

معنویت قدسی
 ابوالقاسم فنایی:در جلسات گذشته ما درباره‌ی چند موضوع مهم گفت و گو کردیم. آخرین موضوعی که بدان پرداختیم ربط معنویت با عقلانیت بود. در این راستا چهار تفسیر متفاوت از عقلانیت را بررسی کردیم. این چهار تفسیر عبارت بودند از: (۱) علم‌پرستی (۲) عقل‌پرستی (۳) نقل‌پرستی (۴) حق‌پرستی ؛ نقطه…