تأملی پیرامون خطر بازی با کلمات/قدرت زبان در هدایت فکر

مقاله
استوارت فایرستین٭/ ترجمه علیرضا رضایت: ما در حوزه علم و دانش بسیاری اوقات بر مبنای اصلی عمل می‌کنیم که می‌گوید: «هر جور فکر کنی، همان درست است»، یا همین گونه است که ما می‌اندیشیم. یکی از ساده‌ترین اشتباهات حتی در میان دانشمندان حرفه‌ای آن است که اعتقاد دارند برچسب زدن…