درآمدی بر سیر فرزانگی و حکمت در ایران باستان

مقاله
question_answer۱ دیدگاه
رضا مهریزی: تدوین تاریخ اندیشه در یک تمدن و فرهنگ اگر ضروری ترین کار برای حراست از تشخص و اصالت و خوداتکایی آن تمدن نباشد بی تردید یکی از ضروری ترین کارهاست . متاسفانه در فرهنگ ما چندان اعتنایی به این مساله نشده است و هنوز در کشور ما که…