نقدی بر طباطباییزم

مهدی رضوی, یادداشت
| سید مهدی رضوی فرد | «ملاحظات درباره دانشگاه» یکی از کتابهای متعدد دکتر جواد طباطبایی است که تقریبا هر اهل کتابی او را میشناسد و این کتاب امروز بهانه ای شد که کمی در مورد او بنویسم. جواد طباطبایی که بیشتر با نظریه انحطاطش در علوم سیاسی شناخته شده است از…