جایگاه دین در زمانه‌ی از دست رفتن واقعیت

عظیم مدهنی میرزاوند
question_answer۱ دیدگاه
پس از کانت فلسفه های واقع گرایی( رئالیسم) بیش از پیش رنگ باختند. این رنگ باختگی پیش از او نیز اندک اندک با شک دکارتی آغاز شده بود، اما با کانت دیگر به اوج خود رسید. حال که واقعیت از دست رفته است، تمام آن تاریخ جدلی میان خداباوران و…