خطای اخلاقی و حقوقیِ مخالفانِ «آموزش زبان مادری» //رهیافت اخلاقیِ حق زبان مادری در گفت و گو با استاد مصطفی ملکیان -۱

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان: وقتی ما زبان مادری را از انسان‌ها دریغ می‌کنیم، بر وفق همه نظام‌های ارزش‌گذاری، مرتکب خطا می‌شویم. یعنی هم از لحاظ نظام ارزش‌گذاری حقوقی، هم از لحاظ نظام ارزش‌گذاری اخلاقی، هم از لحاظ نظام‌ ارزش‌گذاری زیبایی‌شناسانه و هم از لحاظ نظام ارزش‌گذاری مصلحت‌اندیشانه یعنی در همه نظام‌های ارزش‌گذاری…

“نقد” و “ارزیابی نقد” (نقدهایی بر پژوهش های معاصر) ـ ۲

مصطفی ملکیان
متأسفانه، نظام آموزشی کشور ما چنان است که نه دانش‌آموز یا دانشجو را از گستره عظیم مطالعات و تحقیقات انجام یافته، در درازای تاریخ و پهنای جغرافیای انسانی با خبر می‌کند و نه مسائل لازم برای استفاده از این گنجینه سرشار را در اختیار او می‌نهد و نه تواضع علمی…