نقدی بر شیوه مواجهه منتقدان نظریه وحی شناختی عبدالکریم سروش

عباسعلی منصوری, مقاله
عباسعلی منصوری*:در دو دهه اخیر یک نهضت علمی در باب ماهیت وحی و کلام خداوند و راه فهم قرآن در میان محققان مسلمان(عرب و غیر عرب) شکل گرفته است. اما این نهضت امتداد سنت گذشته در فهم و تفسیر قرآن و وحی نیست زیرا تفاوت های اساسی با جهان بینی…