نهاد ازدواج، اخلاقی یا غیر اخلاقی؟

علی زمانیان
  علی زمانیان: اخیرا متنی با عنوان ” آیا نهاد ازدواج، اخلاقی است؟” (منسوب به استاد ملکیان)، در فصای مجازی منتشر شده است. چنین می نماید این متن (که در قالب گفت وگو با استاد است)، واجد برخی ابهامات و اشکالات است. به گونه ای که استدلال های ارائه شده…