کولبری علمی

هدایت علوی تبار
هدایت علوی تبار: اهل قلم باید آثار یکدیگر را ارزیابی کنند و اگر این کار به شکل گسترده انجام شود به تدریج اثری که از شایستگی برخوردار است خود را تثبیت خواهد کرد. اگر فرهنگ نقد گسترش پیدا کند دیگر کسی نمی‌تواند با تولید انبوه آثار کم‌مایه برای خودش شهرت…