در نقد نظریه مسیر پیامبری خانم وسمقی / بخش چهارم پیرامون دین و سیاست

نیما حق پور
question_answer۳ دیدگاه
| نیما حق پور | یکی از ادله خانم وسمقی در کتاب اخیرشان با عنوان «مسیر پیامبری» مبنی بر اینکه مسیر پیامبری نه از سوی خدا به انسانها که از جانب برخی انسانها به سوی خدا بوده است این است که «چرا در همه زمانها و مکانها پیامبر فرستاده نشده…