از جبر و ملالتِ زیبایی

مقاله
محمد ذوقی: در کلام سیسرون می‌اندیشم که «از هر اجباری حتی از سوی حقیقت و زیبایی سر باز می‌زنم». اما اگر اجبارگریِ حقیقت قابل فهم باشد، الزامی که از سوی زیبایی واقع می‌شود – هرچند محسوس است – اما چندان بدیهی نمی‌نماید. به‌راستی زیبایی با کدام سازوکار ما را به…

دین، هنر، و معنای زندگی

آرش نراقی
 آرش نراقی: گذشتگان ما کمتر با تجربه ای به نام «بحران معنا» روبرو بودند. شاید یکی از مهمترین دلایل آن، سیطرۀ تفکر دینی بر زندگی انسان در عصر پیشامدرن باشد. دین برای گذشتگان سرچشمه معنابخشی بود. اما در روزگار مدرن، اقتدار تفکر دینی تاحدّ زیادی به چالش کشیده شده است،…

نگاهی انتقادی به نسبت هنر و روشنفکری در ایران

گفت و گو
  حسین سخنور : ویژه‌نامه آخر سال «میز روشنفکری» هم ویژه بود، هم در محتوای مطلب و هم لااقل در شکل آن که این بار  بیش از یک نفر پشت این میز نشستند تا از سیر تحول و تکامل جریان روشنفکری ایران‌ِ بعد از انقلاب و دادوستد آن با جریان هنری کشور…
فهرست