تأثیر ویروس کرونا بر سیاست و الهیات

سید صادق حقیقت
سید صادق حقیقت : ویروس کرونا بر الهیات (سیاسی) نیز بی تأثیر نبوده است. هرچند خود متون دینی در شرائط اخیر دچار تحول نشده، اما فهم از آنها، بدون تردید، تحول یافته است. در ایام کرونایی، شعائر و نهادهای دینی به شکل خاص به چالش کشیده شد. حداقل به شکل…

ویروس کرونا و به آزمون گذاشته شدن ایمان به خدایِ خیر خواه و قادر

عباسعلی منصوری, یادداشت
عباسعلی منصوری*: چگونه می توان هم شاهد مرگ هزاران انسان، شاهد رنج بازماندگان ایشان و شاهد ترس و واهمه اطرافیان بود و هم همچنان به خدای خیرخواه و توانای مطلق مومن ماند؟می خواهم بگویم هیچ پاسخ گزاره بنیانی که کلیت و قطعیت داشته باشد ،در دسترس نیست و راهی جز…

رفتار در اضطراب/ تحلیلی بر بخشی از رفتار جامعه معاصر در زمان بحران

حامد فرنقی زاد
حامد فرنقی زاد: مقدمه این مقاله، نوشته ای است کوتاه درباره رفتار ایرانیان معاصر در هنگامه بحران و دوران اضطراب. سخن بر سر چرایی هجوم نوسانات رفتاری و برخوردهای هیجانی است با مسائلی که رویکردهای علمی درباره آنها وجود داشته و فرآیندهای معینی برای برخورد با آن تعریف شده دارد.…