ضرورت مواجهه پدیدارشناسانه با غرب

بیژن عبدالکریمی
بیژن عبدالکریمی: هدف این مقاله برجسته‌کردن رویکرد پدیدارشناسانه هم در مواجهه با سنت تاریخی خودمان و هم با غرب و به‌چالش کشیدن شیوه‌های مواجهه غیرپدیدارشناسانه با تاریخ به‌طور کلی و با سنت تاریخی خودمان از یک سو، و با فرهنگ و تمدن غرب از سوی دیگر و به‌طور خاص است.…

نگاه پدیدارشناسانه به دین

مقاله
انشاءالله رحمتی: سپاس از اینکه فرصتی فراهم شد تا من ادای دینی به خانم سلیمانی کنم به خاطر زحمتی که کشیده‌اند. فکر می‌کنم بهتر است نگاهی کاری به کتاب داشته باشم چون من به عنوان کسی که این درس را در دانشگاه تدریس می‌کنم، باید روشن کنم که دانشجویان ما…