صلیب‌ها راه می‌روند

سعید دهقانی
پاپ بندیکت شانزدهم هنگام بازدید از کلیسای جامع سانتیاگو د کامپوستلا – که بارگاه جیمز قدیس نیز آنجاست – در ششم نوامبر ۲۰۱۰ گفت: هدف از زیارت صرفا دیدن و تحسین کردن مکانی با گنجینه‌های هنری و تاریخی آن نیست؛ در واقع زیارت به معنای بیرون رفتن از خود برای…

جهان‌شناسی اصلاح دینی

مسیحیت, مقاله
نهضت اصلاح دینی گرچه تغییر نوعی نگرش به مبانی دین مسیحیت تلقی می‌شد، اما این تغییر نگرش و بازنمایی دوباره آیین دینی، با نوعی پیشرفت در جامعه و اقتصاد همراه بود که می‌توان شروع پیشرفت دنیای غرب را وابسته به این تغییرات دانست. نهضت اصلاح دینی بر موضوعات مهمی چون…