پلورالیزم دینی و پلورالیزم اخلاقی ؟ (پاسخ به گنجی -۷)

 ابوالقاسم فنایی: ۱- مقدمه: در این بخش دیدگاه‌های آقای گنجی در باب موضوعات زیر نقد و بررسی می‌شود: الف) اعتبار تفسیرهای پیشینیان از متون دینی و ترجیح آن بر تفسیرهای مدرن از این متون ب) پلورالیزم دینی ج) پلورالیزم اخلاقی (بیشتر…)