فصول عارفان؛ نقد و معرفی ِدرسگفتارهای «پیام عارفان برای زمانه ما»

نیما افراسیابی
 نیما افراسیابی :  یکی از دغدغه های اصلی ِ کار ِ روشنفکریِ سروش دباغ، پرداختن به زیستن ِ مدرن؛ توامان با گشودگی نسبت به ساحت قدسی ِ هستی است. ایشان سه گانه ی درسگفتارهای «پیام عارفان برای زمانه ما»، مقالات سپهری پژوهی و سلسله مقالات «طرحواره ای از عرفان مدرن»(۱…