آیا در فلسفه پیشرفت وجود دارد؟

مقاله
 لودویک ویتگنشتاین در”دستنوشته بزرگ” می‌نویسد: «می خوانم: “فیلسوفان به معنای واقعیت، نزدیکتر از افلاطون نیستند.” چه وضعیتِ غریبی. چقدر عجیب است که افلاطون توانسته است اساساً تا بدین جا برسد! یا اینکه ما نتوانستیم بیش از این گام برداریم! آیا این وضعیت بدین خاطر بود که افلاطون بسیار عاقل بود؟…