آینده‌نگری پیشرفت ایران در گفت‌وگو با دکتر علی پایا

علی پایا
علی پایا: آینده اندیشی، چنان که در مکتوباتی که در گذشته در این زمینه تحریر کرده ام متذکر شده ام، به منزله شعبه ای از علوم اجتماعی و انسانی نوعی دانش-فناوری است. جنبه دانشی این رشته ناظر به جهان (یا جهان هایی) ممکن است که مایلیم جهان کنونی بدان مانند…

مبانی عملی عقلانیت در جامعه امروز ایران

محمود سریع القلم
محمود سریع‌القلم  با بیان اینکه “تا زمانی که تک تک ایرانیان رشد فردی نکنند، جامعه هم رشد نمی‌یابد”، گفت: توسعه‌یافتگی به اراده مردم و مسئولان یک کشور برمی‌گردد و این تفکر که عده‌ای نمی‌گذارند ما توسعه بیابیم، اشتباه است زیرا اگر ملت و سیستمی تصمیم بگیرد رشد کند، در نظام…

گفت وگو با بیژن عبدالکریمی درباره «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت»

بیژن عبدالکریمی
 مقدمه: با توجه به طرح بحث از «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت»، به تصور ما یکی از نخستین گام ها این است که بتوانیم این موضوع را از علائق تفکرمان قرار داده، توجه نخبگان و اندیشمندان مان را به این بحث جلب کنیم و در واقع از آنها بخواهیم که…