هستى و چیستى

مصطفی ملکیان
مصاحبه با مصطفی ملکیان فلسفه اسلامى چیست؟ فلسفه اسلامى, تقریباً یک مفهوم بدون مصداق است و بر همین اساس, در ادامه به چند نکته اشاره و تأکید مى کنم و سپس به ادله این مدعا مى پردازم. الف) به اعتقاد من, همان گونه که فلسفه اسلامى یک مفهوم بدون مصداق…