الهیات سیاسی چه می‌گوید؟

مقاله
 سید مرتضی حسینی: منازعه‌ی اندیشگانی حول سنت و تجدد، گاه از تداوم و گاه از تقابل و گسست حکایت دارد. طرفداران دیدگاه نخست، نسبت میان سنت و تجدد را نسبت تداوم خوانده و بر این باور هستند که اندیشه ­ی سنتی در گذر خود در تاریخ سیاست، بدون هیچ تغییری…