ایمان و کارکردهای شریعت

سخنراني, مصطفی ملکیان
«هر عمل عبادی در دین یک عمل رمزی است؛ یعنی در واقع در عبادات کاری را انجام می‌دهیم که این کار رمز چیز دیگری است: یعنی ما در عبادات چیزی را اظهار می‌کنیم که با هیچ زبان دیگری به جز عبادات به هیچ وجهی از وجوه قابل بیان نمی‌باشد. اعمال…