کارکردهای مناسک و شعائر دینی

مصطفی ملکیان
استاد مصطفی ملکیان:«نیایش» خصوصا و «مناسک و شعائر» عموما، سلسله‌یی از کارکردهای اجتماعی دارند که در این نوبت به آنها نمی‌پردازم. در اینجا، بحث خود را تنها به جنبه‌های فردی یا به تعبیر بهتر کارکردهای فردی نیایش و به جا‌آوردن و گزاردن مناسک و شعائر منحصر می‌کنم. برای آنکه به…