جهان‌شناسی اصلاح دینی

مسیحیت, مقاله
نهضت اصلاح دینی گرچه تغییر نوعی نگرش به مبانی دین مسیحیت تلقی می‌شد، اما این تغییر نگرش و بازنمایی دوباره آیین دینی، با نوعی پیشرفت در جامعه و اقتصاد همراه بود که می‌توان شروع پیشرفت دنیای غرب را وابسته به این تغییرات دانست. نهضت اصلاح دینی بر موضوعات مهمی چون…