برگردان فارسی کتاب «نظریه عدالت» مورد تایید ملکیان نیست

خبر, خبر
بعد از انتشار کتاب «نظریه عدالت» که ترجمه‌ای است از اثر مشهور و مهم جان‌‌رالز ، ‏فیلسوف و نظریه‌پرداز نامدار معاصر  که متاسفانه با اغلاط متعدد و نارسایی‌هایی فراوان در ‏انتقال مقصود مولف به چاپ رسیده است، با ملاحظه نام استاد ملکیان در مقدمه آن ‏به عنوان ارزیاب، وضعیت ترجمه…