کلام در روزگار ما

مصطفی ملکیان
نوشتار حاضر پاسخ‌های استاد ملکیان به این پرسش‌هاست: ۱) تعریف شما از “علم کلام” چیست؟ و آیا برای این علم هویتی ممتاز و مستقل از هویت فلسفه قائلید؟ اگر بلی، ربط و نسبت این دو حوزه معرفتی را چگونه می‌بینید؟۲) عللِ شکوفایی و بالندگیِ علم کلام را در قرون اولیه…