آیا پیامبران دروغ مصلحتی می گفتند؟

یادداشت
question_answer۲ دیدگاه
سعید بانشی: ابراهیم از آن دسته از پیمبرانی است که وقتی متن مقدس را میخوانیم حس میکنیم رابطه اش با خدا خیلی صمیمی و البته متفاوت با سایر پیامبران بوده است. خدا با او وارد گفتگو و مکالمه طرفینی شده یکی او می گوید و یکی خدا. متن مقدس (قرآن)…