آیا محمد پیامبر بود؟( تحلیل روانشناسی رفتاری – قسمت اول)

اینجانب در نوجوانی یک مذهبی سنتی مقید بودم. اما در جوانی با آشنایی با شبهات دینی، مدتی آتیست و بی اعتقاد به وجود خدا گردیدم. پس از مدتی آگنوستیک یا ندانم گرا شدم و رگه هایی از شک و تردید در بنده ایجاد گردید. بعد از مدتی دوباره به اسلام بازگشتم. در این مقاله دلایلی که باعث شد پیامبر بودن محمد را پذیرا گردم، شرح می دهم.